Qingyu的博客

博客

一段故事的结束

2024-06-03 20:33:16 By Qingyu

评论

hhoppitree
您对 OI 圈和 ACM 圈(qoj, ucup)的贡献使后人受益匪浅。
 • 2024-06-03 22:27:40
 • Reply
monster_hunter
qingyu/ll
 • 2024-06-03 22:34:08
 • Reply
james1BadCreeper
/budui
 • 2024-06-03 22:51:56
 • Reply
yoy68
致敬qingyu
 • 2024-06-03 23:23:01
 • Reply
chenjb
有的人该下地狱,算了下地狱都便宜他了
 • 2024-06-04 07:26:13
 • Reply
monstersqwq
/budui
 • 2024-06-04 08:10:17
 • Reply
TouJuan
/budui
 • 2024-06-04 08:23:42
 • Reply
Cx330qwq
/budui
 • 2024-06-04 08:34:56
 • Reply
luanmenglei
/budui
 • 2024-06-04 08:57:06
 • Reply
rageOfThunder
不对啊,不对!/budui
 • 2024-06-04 09:12:47
 • Reply
skip2004
/budui
 • 2024-06-04 10:33:23
 • Reply
juan_123
qingyu/ll
 • 2024-06-04 10:55:21
 • Reply
fansizhe
qingyu![/ll](https://qoj.ac/images/sticker/ll.png)
 • 2024-06-04 11:04:32
 • Reply
znstz
小青鱼加油 等一个复活赛胜利。
 • 2024-06-04 11:19:05
 • Reply
whdywjd
摸摸青鱼,青鱼加油!
 • 2024-06-04 13:10:59
 • Reply
ucup-team2335
qingyu/ll/ll/ll
 • 2024-06-04 13:59:56
 • Reply
jeffqi
Qingyu/ll/ll/ll
 • 2024-06-04 14:26:28
 • Reply
nodgd
Qingyu加油
 • 2024-06-04 15:32:14
 • Reply
xhgua
Qingyu/ll
 • 2024-06-04 15:35:04
 • Reply
qwqer233
Qingyu/ll/ll/ll
 • 2024-06-04 16:18:26
 • Reply
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

发表评论

可以用@mike来提到mike这个用户,mike会被高亮显示。如果你真的想打“@”这个字符,请用“@@”。