Qingyu的博客

博客

一段故事的结束

2024-06-03 20:33:16 By Qingyu

评论

moriko
Qingyu/ll/ll/ll
 • 2024-06-04 17:10:27
 • Reply
GeZhiyuan
qingyu已经做到了太多大家做不到的事情。值得所有人的尊敬。祝好。
 • 2024-06-04 17:39:43
 • Reply
Milmon
/budui
 • 2024-06-04 18:20:48
 • Reply
_map_
青鱼我的青鱼
 • 2024-06-04 18:46:07
 • Reply
lmeowdn
/budui
 • 2024-06-04 21:03:40
 • Reply
RainPPR
青鱼青鱼青鱼/ll 祝好qingyu
 • 2024-06-04 22:29:23
 • Reply
feecle6418
/budui
 • 2024-06-04 22:42:17
 • Reply
TaoRan
加油,永远和你一起!
 • 2024-06-05 14:44:05
 • Reply
ucup-team022
/budui
 • 2024-06-06 11:19:57
 • Reply
phil071128
从23年sdsc到ICPC Jinan,Qingyu一直是我非常崇拜的沙东本土偶像呀 /ll/ll
 • 2024-06-06 23:05:32
 • Reply
ppip
/budui
 • 2024-06-07 08:54:34
 • Reply
zhutianrui
https://qoj.ac/images/sticker/budui.gif
 • 2024-06-07 12:54:30
 • Reply
zhutianrui
加油,永远和你一起!
 • 2024-06-07 12:54:58
 • Reply
memset0
Qingyu,我的Qingyu呜呜
 • 2024-06-07 15:56:23
 • Reply
jxy2012
/budui
 • 2024-06-07 16:31:20
 • Reply
Purslane
Qingyu 加油!你一定可以的!
 • 2024-06-07 22:51:46
 • Reply
kyEEcccccc
青鱼之所以成为青鱼,不是因为他从 OI 获得的,而是因为 OI 从他获得的。
 • 2024-06-08 18:47:41
 • Reply
masterhuang
Qingyu/ll/ll/ll
 • 2024-06-08 23:03:51
 • Reply
AnosVoldigoad
/budui
 • 2024-06-09 07:30:22
 • Reply
w4p3r
respect.
 • 2024-06-09 09:15:55
 • Reply
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

发表评论

可以用@mike来提到mike这个用户,mike会被高亮显示。如果你真的想打“@”这个字符,请用“@@”。